ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา

รวมสื่อPowerPointทั้งหมดที่มี

โพสต์โดย: admin | เมื่อ: 2017-7-25 16:59| เปิดอ่าน: 350| ความคิดเห็น: 1

รวมสื่อPowerPointทั้งหมดที่มีขณะนี้
          ทางศูนย์สื่อการสอนพระพุทธศาสนา  ได้ผลิตสื่อการสอน PowerPoint และรวบรวมจากต่างๆ มาไว้ในขณะนี้มีด้วยการทั้งหมด 355 เรื่อง (ยังไม่นับรวม PowerPoint วิชาพระพุทธศาสนาของ พ.ม.ปรีชา ปภศฺสโร ซึ่งแยกไว้ต่างหากในหมวดสาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศานาของแต่ละชั้น)  ดังมีรายการดังต่อไปนี้

          001        การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นบูรณาการ-ดร.อาจอง
          002        การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา พระเทพโสภณ
          003        การจัดการเรียนรู้วิชาพุทธสำหรับผุ้บริหาร
          004        การจัดการเรียนรู้วิชาพุทธ
          005        การจัดหลักสูตร
          006        การบริหารการศึกษา
          007        การประเมินตามสภาพจริง
          008        การปรับอินทรีย์
          009        การเรียนรู้แบบบูรณาการ
          010        ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ
          011        แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
          012        ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
          013        แนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ  วัดไร่ขิง
          014        วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
          015        วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
          016        แนวทางการดำเดินงานร.ร.วิถีพุทธ 2
          017        แนวทางการดำเดินงานร.ร.วิถีพุทธ 1ร.ร.สตรีภูเก็ต
          018        สถานการณ์เสียแผ่นดิน14ครั้ง
          019        เสวนาทฤษฎีการเรียนรู้
          020        ออกแบบการเรียนรู้
          021        จิตวิทยาการเรียนรู้
          022        การพัฒนาชีวิตตามแนวไตรสิกขา
          023        การพัฒนาคุณธรรมผู้บริหาร
          024        สัมมนาพระพุทธศาสนา๑
          025        ไตรสิกขา
          026        โอวาท3ไตรสิกขา
          027        โอวาท๓(หลักธรรมที่มีความสัมพันธ์กับไตรสิกขา)
          028        สื่อเรียนรู้พระพุทธศาสนา
          029        นำเสนอปัญหาสังคม
          030        ข่าว นสพ
          031        ค่านิยมที่ดีสังคมไทย
          032        การพัฒนาจิต
          033        การพัฒนาจิต2
          034        สติปัฏฐานสี่
          035        สมาธิบำบัด
          036        นำเสนอจริต ๖
          037        พัฒนาจิตราชภัฏ
          038        พระพุทธศาสนากับการเมืองไทย
          039        พุทธธรรมกับชีวิต
          040        Buddhataspoetry(พุทธททาสคำกลอน)
          041        มงคลสูตร
          042        สถานการณ์ยาเสพติดปี 2545
          043        สถานการณ์ยาเสพติด ของประเทศและภาคอีสาน
          044        สถานการณ์ยาเสพติดในสถานศึกษา
          045        สถานการณ์ยาเสพติดประเทศไทย
          046        เรียนรู้พระรัตนตรัยอย่างไรให้สนุก
          047        พระรัตนตรัย  (ฉบับนำไปปรับปรุง01)
          048        พระรัตนตรัย
          049        พระรัตนตรัย2
          050        ทายชื่ออาหาร
          051        ศีล 5
          052        ศีล๕พื้นฐานการดำเนินชีวิต
          053        ประวัติพระพุทธเจ้า
          054        ทดสอบคำนวณเลข
          055        ทดสอบภาษาบาลี
          056        ภาพทายนิสัย
          057        กรุ๊ปเลือด
          058        ภาพดำทำดี
          059        สุดแต่ใจจะไขว่คว้า (๑๐ คำถาม )
          060        สะเก็ดภาพ
          061        นำเสนอการ์ตูนธรรมะ
          062        เรื่องของกบตัวเล็กๆ ตัวหนึ่ง
          063        เด็กเอ๋ยเด็กดี
          064        การเลือกคู่ครอง
          065        นำเสนอเรื่องนรก
          066        ทฤษฎีความรัก
          067        Free_sex
          068        กฏกติกามารยาทการเข้าค่าย
          069        ทุกปัญหาชีวิต  พิชิตด้วยธรรมะ
          070        หลวงพี่เอี้ยงตอนการให้ทานที่ได้บุญมากกว่า
          071        พิษภัยของบุหรี่และวิธีเลิกสูบ
          072        อริยสัจจสี่ม.๕
          073        หลักธรรมพื้นฐาน        
          074        หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา        
          075        วิธีเลือกทางเดินของชีวิต        
          076        การเดินจงกรม ๖ ระยะ (คัมภีร์วิ)        
          077        กายใจตาย        
          078        การปรับอินทรีย์        
          079        ฝึกกายใจ        
          080        จิตภาวนา        
          081        อานาปานสติ  16        
          082        จิตวิทยาในการสอนศีลธรรม        
          083        จิตวิทยาสอนวัยรุ่น        
          084        พระสงฆ์กับงานพัฒนาศีลธรรมเยาวชน        
          085        จุดเด่นของพระพุทธศาสนา        
          086        คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน        
          087        ความสำคัญของพระพุทธศาสนา        
          088        วิเคราะห์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน        
          089        วิเคราะห์หลักธรรม        
          090        นำเสนอรูปแบบการสอน11        
          091        หลักธรรมสำหรับแก้ปัญหาสังคม ดร.โอภาส กิจกำแหง        
          092        โทษของสุรา-เผด็จ        
          093        โยนิโสมนสิการ        
          094        ทฤษฎีใหม่        
          095        ทศพิศราชธรรม        
          096        แบบฝึกหัดอกุศลมูล        
          097        คุณค่าของชีวิต        
          098        ชีวิตวัยรุ่น
          099        ชาวพุทธควรทำตัวอย่างไร
          100        หน้าที่ชาวพุทธ
          101        เพื่อนที่ดีของเพื่อน
          102        เพื่อนแท้
          103        ธรรมศึกษา
          104        วิชาธรรม
          105        วิชาเบญจศีลเบญจธรรม
          106        วันเข้าพรรษา
          107        วันมาฆบูชา
          108        วันวิสาขบูชา
          109        วันอาสาฬหบูชา
          110        วันอาสาฬหบูชา_วันเข้าพรรษา
          111        อาสาฬหบูชา
          112        คนมีธรรม
          113        แก่นพุทธศาสนา3
          114        ความสามัคคี
          115        จักร ๔ ใหม่
          116        ทิศ ๖ new
          117        บุญ10วิธี
          118        หลักพุทธธรรมDCI
          119        หลักธรรมโอวาท3
          120        หน้าที่พระ
          121        ครอบครัวและชุมชนกับการแก้ปัญหายเสพติด
          122        ยาเสพติดปัจจุบัน
          123        วัยรุ่นกับภัยยาเสพติดและประเภทของยา
          124        ประเภทยาเสพติดใหม่
          125        กระท่อม ภัยเงียบ
          126        หน้าที่ของคนไทย
          127        การก้าวทันยาของวัยรุ่น
          128        การแก้ปัญหายาเสพติด
          129        ประวัติธงชาติ
          130        5 รั้วล้อมไทย
          131        พระราชดำรัส จากในหลวง
          132        ยุทธศาสตร์พระราชทาน
          133        ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
          134        เก้าคำที่พ่อสอน
          135        พระมหากษัตริยร.9
          136        ฉีดเฮโรอีน
          137        รู้ทันเอดส์
          138        แปลกมั๊ย
          139        หน้าที่ชาวพุทธ1
          140        หน้าที่ชาวพุทธ2
          141        ลูกอบอุ่มอิ่มเอมอ้อมอกแม่
          142        ความเป็นผู้นำ
          143        จิตสำนึกในความรักชาติศาสน์กษัตริย์
          144        วินัยในการดำรงชีวิต
          145        นันทนาการ-เกมและเพลงปลุกใจความเป็นคนไทย
          146        สื่อเกมจับผิดภาพปริศนาอักษรไขว้(ใบงานป.๖)
          147        THE CARROT, THE EGG
          148        การวิเคราะห์ผู้ฟัง
          149        ครูกัลยาณมิตรของแผ่นดิน
          150        ความแตกต่างวันมาฆะบูชากับวันวาเลนไทน์
          151        ค่ายวัยใสใจสะอาด
          152        คำเตือนจากความตาย
          153        คิดแบบโยนิโสฯ-สุมน
          154        โครงงานเฉลิมพระเกียรติ
          155        จิตสำนึกการให้บริการ เผด็จ
          156        เทคนิคการจัดค่ายคุณธรรม
          157        เทคนิคบรรยายพระคุณแม่วิทยากร
          158        ธรรมสำหรับคุณ
          159        มนุษย์คุณภาพ
          160        มนุษย์สัมพันธ์กับผู้บริหาร
          161        มือบอนบ่อนทำลาย
          162        รู้เท่าทันต่อชีวิตและโลก
          163        สมองกับการเรียนรู้
          164        สรุปบาป ๗ ประการ
          165        สื่ออันตราย
          166        อบรมโอเน็ต(ศาสนาทั่วไป)
          167        ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          168        สามดีของเมืองไทย
          169        ศาสนพิธี3
          170        การพัฒนาด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
          171        ทักษะการใช้สื่อ
          172        วันสำคญทางพระพุทธศาสนา
          173        หลักธรรมอริยสัจสี่
          174        Introbuddhism
          175        meditaition
          176        กฎแห่งกรรม - กฏแห่งกรรม
          177        กฎแห่งกรรม
          178        กรรม 12
          179        กรรมฆ่าหมู
          180        กรรมตกแต่ง
          181        การเสริมสร้างสุขภาพวิถีไทย
          182        เกมสร้างคนคนสร้างชาติหมากหยิบ
          183        ข้อพิสูจน์(เรื่องที่จะพิสูจน์)
          184        คำสอนครูบาอาจารย์
          185        มรณานุสติ        
          186        ฉันรักเธอเท่าชีวี               
          187        ชีวิตเกิดมาทำไม               
          188        ทำบุญอย่างฉลาด        
          189        ทำอย่างไรวัยรุ่นไทยจะมีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดี        
          190        นำเสนอจริยธรรม        
          191        บทสวดทำวัตร(มจร.)
          192        ปรัชญาแห่งความรัก (ความรักคืออะไร)
          193        ยายแต๋ว(จะเข้าวัดเมื่อไร)
          194        พระรัตนตรัย04
          195        โยคะ
          196        วัวสอนยาก  มารยาทผู้ดี
          197        สภาพปัญหาสังคม
          198        สรุปสัจจธรรมชีวิต
          199        สุขภาพจิตกับนิสัย
          200        พุทธประวัติแบบทดสอบ
          201        พุทธประวัติศพอ.1
          202        สื่อการสอนพุทธประวัติ
          203        งานนำเสนอพุทธประวัติ
          204        การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
          205        การบริหารงานแบบซีอีโอภาครัฐ
          206        การปกครองสมัยรัตนโกสิน
          207        การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไทย
          208        การเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศออสเตรเลีย
          209        การพัฒนาด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
          210        จริยธรรมของนักการเมือง
          211        ชุดฝึกอบรมเรื่องศาสนพิธี
          212        ทบทวนปัญหาพุทธประวัติก่อนสอบธ.ศ.ตรี
          213        ทางแห่งความงาม
          214        นิทรรศการวิสาขบูชา
          215        พระสงฆ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
          216        พ่อ(๕ธันวารักพ่อทั้งแผ่นดิน)
          217        พุทธประวัติ(ครูเฉลิมศักดิ์)
          218        ร.ร.วิถีพุทธสตรีอ่างทอง
          219        วัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน
          220        วัยสูงอายุ
          221        วิกฤติปัญหาวัฒนธรรมไทย
          222        วิชาธรรมวิภาค(พระนพรัตน์)
          223        วิทยากรวิทยาการ
          224        ศาสนาในวัฒนธรรมไทย
          225        เศรษฐกิจพอเพียง
          226        สื่อการสอนมารยาทชาพุทธม.๖
          227        สื่อการสอนเรื่องพระไตรปิฎกม.๖
          228        หลักธรรมนำชาวพุทธ
          229        หลักมงคล 38
          230        อบายมุข 6        
          231        การเป็นพลเมืองที่ดี
          232        การเป็นบุตรที่ดี
          233        ลับสมองเพียงสองตาจ้อง
          234        ผู้อบรมที่ดีควรทำตัวเป็นเช่นไร?
          235        ศาสนพิธี1(พิธีการทำบุญ)
          236        ศาสนพิธี2(การจัดโต๊ะหมู่บูชา)
          237        วิถีพุทธ
          238        รวมความบันเทิงผายลม
          239        อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
          240        ตากับตีน(ความอวดดี)
          241        ติวก่อนสอบวิชาธรรม  ธศ.ตรี
          242        หลักสูตรธรรมวิภาค ธศ.ตรี
          243        ติวก่อนสอบ วิชาพุทธประวัติ ธศ.ตรี
          244        พุทธอุบัติสมบูรณ์
          245        ติวก่อนสอบ วิชาเบญจศีล ธศ.ตรี
          246        โจทย์กระทู้ ธ.ศ.ตรีการบ้าน
          247        โจทย์กระทู้ ธ.ศ.ตรีครั้งสอง
          248        ติวก่อนสอบวิชาศาสนพิธี  ธศ.ตรี
          249        หลักการอ่านภาษาบาลีเบื้องต้น
          250        ติวก่อนสอบวิชาธรรม  ธศ.โท
          251        ติวก่อนสอบวิชาอนุพุทธประวัติ  ธศ.โท
          252        ติวก่อนสอบวิชาอุโบสถศีล  ธศ.โท
          253        โจทย์กระทู้ การบ้านธ.ศ.โท
          254        ติวก่อนสอบวิชาศาสนพิธี  ธศ.โท
          255        ติวก่อนสอบวิชาธรรม  ธศ.เอก
          256        ติวก่อนสอบวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธศ.เอก
          257        ติวก่อนสอบวิชากรรมบถ  ธศ.เอก
          258a      โจทย์กระทู้ การบ้านธ.ศ. ธศ.เอก
          258        พุทธประวัติ ป.๖(ประสูติ-ตรัสรู้)
          259        พุทธประวัติ ป.๖(ประกาศพระศาสนา)
          260        พุทธประวัติ ป.๖(พระอัครสาวก)
          261        พุทธประวัติ ป.๖(ปรินิพพาน)
          262        กฎแห่งกรรมในทางพระพุทธศาสนา
          263        หลักกรรมทางพระพุทธศาสนา
          264        ทำวัตรเช้าแปล
          265         ทำวัตรเย็นแปล
          266         สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
          267        ทำวัตรสวดมนต์บทพิเศษ
          268         บทบาทพุทธศาสนิกชนที่ดี
          269         ท่อง 3 โลก
          270        การเข้าใจในกิจของพระภิกษุ
          271         ธรรมกับข้าราชการ(สาธารณสุข)
          272         จิตสำนึกการให้บริการ
          273         (ปริศนาเฉลย)โอวาท 3พระรัตนรัย3
          274        เกมทายภาพ (สุภาษิตไทย)
          275         เกิดเป็นคนต้องทนให้เขาด่า
          276        ความหมายบทสวดพาหุง
          277         คารวะ6(มีเนื้อหาสาระ ป.6)
          278         เงินกับงู
          279         จักร ๔
          280        ไตรลักษณ์ พละ4 โลกธรรม8
          281         ธรรมะจากตาลบัตร
          282         อคติ๔(การ์ตูน)(มีเนื้อหาสาระ ป.5)
          283         เยาชน5ดี-(ทุกชั้นเรียน)
          284         อสรพิษ4ตัว(ความโกรธ)(มีเนื้อหาสาระ ป.5)
          285         หลักการใช้ ธูป เทียนและการกราบ(1)
          286         พุทธศาสนสุภาษิต (ป1-ป6)(มีเนื้อหาสาระ-ประถมชั้นเรียน)
          287         บทที่ ๕ หลักการอ่านบาลี
          288         นิทานเณรพยอม จอมยุ่ง2
          289         นิทานครอบครัวตัวดี(แม่อีหนูชู2นิ้ว)
          290         นิทานเลือดแม่เพื่อลูก
          291         นิทานวิธีหาลูกสะใภ้
          292         นิทานหลวงพ่อสอนธรรม(พาหุง)
          293         นิทานอย่าเห็นแก่หวย (เลข ๓ ตัว)
          294         มงคล38(มีเนื้อหาสาระ-ประถมชั้นเรียน)
          295         บทที่ ๖ กฎแห่งกรรม(ดอกบัว)
          296         สอนธรรมวิภาค(นักธรรม-ธรรมศึกษาตรี)
          297         คำถาม ใครตอบเอ่ย
          298         ทำวัตรสวดมนต์ (พม,ธีระพล)
          299         ดรุณธรรม
          300         คนผ่านทาง
          301         การบริหารจิต และ การเจริญปัญญา
          302         กุศโลบายการปฏิบัติธรรม
          303         อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท กรรม
          304         เกมทายนิสัยจากตัวเลข
          305         เกมส์ฝึกคิด
          306         บุญ - บาป
          307         พื้นฐานการเทศน์ (บรรยายพระนักเผยแผ่)
          308         บรรยายปฏิบัติธรรม
          309         คำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
          310        พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์
          311        ความประมาท
          312         ความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          313         กฎหมายยาเสพติด
          314         การนำหลักธรรมมาใช้ในการบริหารการศึกษา
          315         การฝึกการเป็นผู้นำตามแนวพุทธ
          316        คุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน
          317         เทคนิคทำให้หายโกรธ
          318         ธรรมะผู้บริหาร
          319         พระสงฆ์กับการพัฒนาศีลธรรมเยาวชน
          320         สารพันกราบลา ๑
          321         อยู่อย่างเป็นสุขในโลกยุคไอที
          322         รัตนตรัย 3
          323        ธรรมวิภาคธ.ศ.โท
          324        ศาสนพิธีธ.ศ.โท
          325        อนุพุทธประวัติธ.ศ.โท  
          326        อุโบสถศีลธ.ศ.โท
          327        คำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
          328        ทำไมเด็กไทยไม่เข้าวัด        
          329        พิธีกรรมศาสนาพุทธ
          330        ลีลาแบบฮาๆ
          331        วันเข้าพรรษา
          332        วันอาสาฬหบูชา
          333        ศาสนพิธี
          334        กุศลกรรมบถ10
          335        เข้าใจในมิตร(มิตรแท้-มิตรเทียม)
          336        เบญจศีล
          337        ประวัติพระพุทธศาสนา
          338        มารยาทไทย
          339        ระวังอย่าให้อาย!
          340        วัฒนธรรมชาวพุทธ
          341        วันออกพรรษา
          342        วิธีสร้างสุข5
          343        ศิลปการพูด
          344        สถานการณ์เด็ก อมรวิศ
          345        สถานการณ์วัยรุ่นไทย
          346        สังคมศึกษา_ป.3_เรื่องวันเข้าพรรษา
          347        สังคมศึกษา_ป.5สมบัติของผู้ดี
          348        สังคมศึกษา-วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
          349        สังคหวัตถุ4
          350        สารานิยธรรม6
          351        หน้าที่ชาวพุทธ3
          352        ทางเสื่อนของวัยรุ่นไทย
          353        วัยรุ่นวัยร้าย
          354        หลักธรรมสมาธิเบื้องต้น
          355        ศีลสามเณร

หมายเหตุ :- หน้านี้เป็นหน้ารวมชื่อสื่อการสอน PowerPoint ที่รวบรวมไว้มานำเสนอ  กรุณาไปดาวน์โหลดได้ตามชื่อหัวข้อที่โพสต์ไว้ในกระทู้ ซึ่งจะทยอยอัพโหลดให้ครับ

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x

        วัดสวนวางสถานศึกษาและปฏิบัติธรรม,ศูนย์สื่อการสอนพระพุทธศาสนา
ดีมากเลยครับ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

ธรรมสว้สดี สมัครวันนี้เพื่อสิทธิ์ใช้งาน
ตอบกระทู้ได้
ได้เพื่อน ได้พูดคุย
ร่วมกิจกรรมสนุก
ดาวน์โหลดไฟล์
สร้างบล็อกและอัพภาพถ่าย
เรียนรู้เรื่องต่างๆ
Dear Guest, thank you to www.i-520.net